top of page
 Verejný priestor 

Priestor môžeme všeobecne chápať ako fyzické trojrozmerne organizované prostredie, ktoré obklopuje každú bytosť. Za verejný priestor tak môžeme označiť verejne prístupnú fyzickú časť prostredia. Verejná prístupnosť zabezpečuje možnosť neobmedzeného užívania priestoru, okrem časového obmedzenia. Verejný priestor je teda vo svojej podstate demokratický a mal by byť fyzicky a taktiež sociálne prístupný každému potenciálnemu užívateľovi.

Verejné priestory do značnej miery formujú atmosféru mesta, nakoľko materiálna krajina patrí medzi najcharakteristickejšie znázornenie mesta a verejný priestor charakteristickým prvkom mesta.
Verejný priestor, jeho typy, časti a prvky tak majú značný vplyv na ľudské správanie a aktivity a zároveň sú spätne ovplyvňované sociálnym verejným priestorom. Dajú sa tak označiť za geografické ale aj symbolické centrá, zhromažďovacie body, v ktorých dochádza k premiešavaniu cudzincov.

Tvorba inkluzívnych, zdravých fungujúcich a produktívnych miest je jedna z najväčších víziev našej doby, na ktorú neexistuje univerzálne riešenie. Avšak kľúčová časť skladačky je práve verejný priestor, ktorý tvorí srdce všetkých urbanizovaných aglomerácií.

bottom of page