Mestská trieda / Miláno
Mestská trieda / Miláno
press to zoom
Detská zóna / Hamburg
Detská zóna / Hamburg
press to zoom
Mestská ulica  / Kodaň
Mestská ulica / Kodaň
press to zoom
Podzemné parkovisko / Kodaň
Podzemné parkovisko / Kodaň
press to zoom
Park/Ihrisko / NYC
Park/Ihrisko / NYC
press to zoom
 Verejné priestranstvo 

Verejné priestranstvo je pre potreby dokumentu každý priestor, ktorý je fyzicky prístupný každému bez obmedzení a je podmnožinou verejného priestoru. Verejné priestranstvo tak charakteryzuje účel vydávania zákazov a príkazov v legislatívnej pôsobnosti obce a je ďalej definované len pre účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 30 ods. 2 tak, že verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.