top of page
 Verejné priestranstvo 

Verejné priestranstvo je pre potreby dokumentu každý priestor, ktorý je fyzicky prístupný každému bez obmedzení a je podmnožinou verejného priestoru. Verejné priestranstvo tak charakteryzuje účel vydávania zákazov a príkazov v legislatívnej pôsobnosti obce a je ďalej definované len pre účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 30 ods. 2 tak, že verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

bottom of page