top of page
Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

Prešov zavádza pravidlá do verejných priestorov

 

„Obsah dokumentu pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá sa zao­berá definovaním pojmov, ako je verejný priestor a verejné priestranstvo. Definuje kvalitu, vymedzenie a možnosti prístu­pov k tvorbe verejných prie­stranstiev. Ďalej sa venuje zhod­noteniu súčasného stavu a vý­stupu prieskumu takzvaných pocitových máp. Tie slúžili v rámci manuálu ako nástroj zís­kavania podnetov pre rozvoj mesta od občanov," uviedol spo­luautor manuálu a predseda ko­misie mesta Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu a ži­votné prostredie Rastislav Mochnacký (KDH).

20190509094409924-low.jpg

Čo je manuál?

 

Ako sa bude môcť meniť verejný priestor?  Aké parametre a prvky by mali obsahovať ulice, či námestia? Aké dreviny sú vhodné v danom prostredí? Tieto a mnohé ďalšie otázky týkajúce sa verejného priestoru zodpovie pripravovaný Manuál verejných priestranstiev. Manuál by tak mal  predstavovať koncepčný, informatívny materiál, ktorého hlavným cieľom je definovať základné pravidlá pri tvorbe verejných priestranstiev.
Manuál sa tak bude zaoberať základnými (ulica, námestie, park, nábrežie) a doplnkovými (pasáže a vnútrobloky) typmi verejných priestranstiev, ich časťami (napr. pešie komunikácie, cyklistické komunikácie, križovatky, atď) a prvkami (napr. lavičky, stojany na bicykle, lampy, atď.)

Aký je postup spracovania?

Manuál tvorby verejných priestranstiev bude spracovaný formou Zásad tvorby verejných priestranstiev, ktorý bude reflektovať najnovšie trendy v tejto oblasti, ako aj normové požiadavky. Tie budú upravené vzhľadom k špecifickým podmienkam mesta Prešov.

Pre koho bude určený?


Manuál tvorby verejných priestranstiev je všeobecne určený pre všetkých aktérov, ktorý vstupujú do tvorby týchto priestranstiev, a to či už v rovine stratégie, ekonómie, investícií, plánovania, navrhovania, schvaľovania, spravovania, alebo používania. Sú to napríklad správne zložky mesta (samospráva, mestské časti, a.i.), výkonné zložky mesta (odbory, správcovia, a.i.), súkromné subjekty (investori, a.i.) a verejnosť.

Kto a ako sa môže zapojiť?


Do procesu tvorby Manuálu sa môže zapojiť ako odborná, tak i laická verejnosť. Snahou je
efektívne využiť podnety a pripomienky. Práve preto sa budú počas tvorby manuálu konať
stretnutia zamerané na prezentáciu postupu a následnú diskusiu.
Našou snahou je taktiež iniciovať autonómne pracovné skupiny zložené predovšetkým
z obyvateľov mesta Prešov, ktorých úlohou by bolo prinášať podnety a možné riešenia
v jednotlivých kategóriách (napr. osvetlenie, cyklistika, bezbariérové riešenia, atď.).
Záujemcovia nás tak môžu kontaktovať priamo na info@verejnepriestory.sk.
Treťou možnosťou je vyplnenie Pocitovej mapy Prešov, ktorá nám pomôže lokalizovať
pozitívne, ale i negatívne ohniská v rámci štyroch kategórií (Kvalita priestoru, Zeleň, Doprava a Bezpečnosť). Pocitovú mapu aj s inštrukciami je možné nájsť na www.verejnepriestory.sk, ako aj na www.pocitovemapy.sk/presov-2018.

Kompletná

publikácia

manuálu

M

MANUÁL

TVORBY VEREJNÝCH

PRIESTRANSTIEV

MESTA PREŠOV

Manuál predstavuje koncepčný, informatívny materiál, ktorého hlavným cieľom je definovať základné pravidlá
pri tvorbe verejných priestranstiev.

bottom of page