Verejné priestranstvo 

Verejné priestranstvo je pre potreby dokumentu každý priestor, ktorý je fyzicky prístupný každému bez obmedzení a je podmnožinou verejného priestoru. Verejné priestranstvo tak charakteryzuje účel vydávania zákazov a príkazov v legislatívnej pôsobnosti obce a je ďalej definované len pre účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 30 ods. 2 tak, že verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

Podzemné parkovisko / Kodaň